Algemene voorwaarden

Gouda, november 2019

Gebruikte terminologie

De termen Goudse Watertoren Gouda, Goudse Watertoren, Watertoren en accommodatie zijn termen die gebruikt worden voor de accommodatie Goudse Watertoren.

Gast

Een persoon die bij Goudse Watertoren heeft gereserveerd, verblijft en als zodanig is aangemeld.

Hoofdgast

De persoon die bij Goudse Watertoren heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar mede gasten.

Beheerder

De persoon die als eigenaar van Goudse Watertoren of namens de eigenaar van Goudse Watertoren beheert.

Derden

Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Reservering

Een bevestiging van de reserveringsaanvraag door Goudse Watertoren.

Annulering

Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn of een no-show ten tijde van de reservering.

1. Goudse Watertoren

Goudse Watertoren is beschreven in de website www.goudsewatertoren.nl, deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in de accommodatie ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen. Het minimum verblijf in Goudse Watertoren is één nacht. In de vakantieperiodes en/of in de zomermaanden kan er een afwijkend minimum verblijf gelden.

Goudse Watertoren is 24 uur per dag toegankelijk via een persoonlijke deurcode.

Roken in de Goudse Watertoren is niet toegestaan.

Huisdieren van gasten zijn niet toegestaan.

Goudse Watertoren is geschikt voor twee personen.

Op de dag van aankomst is Goudse Watertoren vanaf 15.00 toegankelijk via een persoonlijke deurcode. De persoonlijke code vervalt na 13:00 uur op de dag van vertrek.

Kinderen zijn alleen toegestaan onder begeleiding van ouder of verzorger.

De gasten kunnen hun auto vrij parkeren buiten de grachtengordel en betaald parkeren op straat of in de Q-park garage (100 meter loopafstand). Parkeren geschiedt op eigen risico.

Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.

Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen.

De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot Goudse Watertoren ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

Gasten van Goudse Watertoren dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij reservering online wordt verstrekt en dat tevens in Goudse Watertoren ter inzage ligt.

2. Tarieven

De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit, verwarming, plus wat in de koelkast staat en op de pantry. De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.

De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

Tarieven van Goudse Watertoren zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Alle vermeldingen op de website van Goudse Watertoren worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Goudse Watertoren is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

3. Reservering en Betaling

Reservering is online direct mogelijk via www.goudsewatertoren.nl en via verschillende boekingspartijen zoals o.a. Booking.com, Airbnb.com en bijzonderovernachten.nl. Voorwaarden op de sites van boekingspartijen kunnen afwijken van www.goudsewatertoren.nl.

De reservering is pas definitief na bevestiging van uw reserveringsaanvraag door Goudse Watertoren.

Via www.goudsewatertoren.nl: 1.) Controleer de beschikbaarheid voor 1 of meerdere nachten. 2.) Vul uw contactgegevens in en reserveer. U ontvangt een mail ter bevestiging. 3.) Uw boeking wordt definitief na volledige betaling van het boekingsbedrag binnen 14 dagen na het plaatsen van boeken. Boekingen binnen 14 dagen voor aankomst dient u direct te betalen om de reservering definitief te maken.

ABN AMRO
BIC: ABNANL2A
NL27ABNA0824743059 onder vermelding van: Goudse Watertoren en boekingsnummer

4. Annulering

Tot 14 dagen voor boekingsdatum | geen kosten voor annuleren

U betaalt 50% van de totaalprijs als u annuleert binnen 14 dagen voor aankomst. Binnen 2 werkdagen ontvangt u restitutie van uw vooruitbetaling.

Als u niet komt opdagen dan betaalt u de totaalprijs van de reservering.

5. Schade

De gast dient zich naar behoren te gedragen en de accommodatie na gebruik achter te laten zoals bij aankomst i aangetroffen.

De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn mede gasten aan de accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.

Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

6. Klachten

De gast is gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan Goudse Watertoren voor te leggen. Goudse Watertoren dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld

7. Overmacht

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Goudse Watertoren gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Goudse Watertoren kan worden gevergd.

8. Aansprakelijkheid

Goudse Watertoren kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart Goudse Watertoren tegen aanspraken dienaangaande. Goudse Watertoren is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de accommodatie.

Goudse Watertoren kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of nalatigheid.

Onverminderd het in hiervoor benoemde alinea’s twee van “8. Aansprakelijkheid” bepaalde, is de aansprakelijkheid van Goudse Watertoren, indien en voor zover Goudse Watertoren uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van Goudse Watertoren is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Goudse Watertoren in het voorkomende geval zal uitkeren.

Goudse Watertoren aanvaard geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

9. Privacy

Hiervoor verwijzen wij u naar onze Privacy Voorwaarden onderaan in de disclaimer op deze pagina.

10. Slotbepaling

Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.

Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Disclaimer

1. Algemeen

Deze website www.goudsewatertoren.nl wordt onderhouden door Goudse Watertoren Gouda, hierna genoemd Goudse Watertoren. Op de inhoud en het gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in. Goudse Watertoren behoudt zich het recht voor deze website alsmede deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op deze website daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen. Op de op deze website aangeboden informatie kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn. In geval van tegenstrijdigheden prevaleren de specifieke voorwaarden.

2. Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele (eigendoms-)rechten met betrekking tot de inhoud, werking en vormgeving van deze website (waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, html-codes, grafisch materiaal en logo’s) behoren toe aan Goudse Watertoren of diens licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Met uitzondering van het downloaden en printen van de informatie op deze website voor eigen persoonlijk gebruik is het zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Goudse Watertoren niet toegestaan de inhoud en/of vormgeving van deze website te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.

3. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en ter algemene informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Goudse Watertoren spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Goudse Watertoren sluit iedere aansprakelijkheid voor op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

Goudse Watertoren spant zich in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van deze website.

Hyperlinks op deze website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Goudse Watertoren. Goudse Watertoren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie waarnaar op deze website wordt verwezen en/of informatie op websites die naar deze website verwijzen.

4. Persoonsgegevens

Indien u op deze website uw gegevens invult om op de hoogte te worden gehouden over de activiteiten van Goudse Watertoren en nieuwe projecten, worden deze gegevens door Goudse Watertoren geregistreerd en vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van informatie en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij Goudse Watertoren daartoe op grond van de wet verplicht is. Uw gegevens zullen worden geregistreerd totdat u zich afmeldt door een e-mail te sturen naar info@goudsewatertoren.nl. Alle gegevens die u op deze website invult en e-mails die u aan Goudse Watertoren stuurt, zullen vertrouwelijk worden behandeld.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen verband houdende met deze voorwaarden en/of het gebruik van deze website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Gouda.